Social sikring

Når du ikke længere er tilknyttet det danske folkeregister, ophører din sociale sikring også. Du er heller ikke længere socialt sikret, når du er hjemme på ferie i Danmark.

Du bliver i stedet for omfattet af det norske offentlige forsikringssystem kaldet Folketrygden, og på samme vilkår som nordmændene.

Hvordan er du stillet, hvis du bliver syg eller arbejdsløs, og hvordan fungerer det norske offentlige sociale system?

 

Hvad dækker Folketrygden?

Som hovedregel er alle, som er bosat i Norge, medlem af Folketrygden. For at være berettiget til ydelserne, skal du være medlem af Folketrygden.

Når du arbejder lovligt i Norge, bliver du som hovedregel medlem i den norske Folketrygden fra første arbejdsdag. Dette sker automatisk og du betaler 8,2% af din bruttoløn til Folketrygden

Udgifterne til Folketrygden dækker alle ydelser fra NAV (f.eks. arbejdsløshedsforsikring, sygedagpenge) samt ydelser fra sundhedssektoren f.eks. behandling hos læge, psykolog og udgifter til medicin ved varigt sygdom. Såfremt du har arbejdet i Norge og bliver syg eller får en arbejdsskade, kan du have ret til norske sygedagpenge. 

Hvad har du ret til, hvis du bliver syg og bor i Norge

Europa Kommissionen har udarbejdet en pjece "Your social security rights in Norway", hvor du bl.a. kan læse om dine rettigheder i forhold til; sygdom og forælderskab, alderspension, førtidspension og invalideydelser, efterladtepension og ydelser ved død, arbejdsløshedsunderstøttelse. familieydelser, ydelser ved arbejdsulykker og erhvervssygdomme. Pjecen findes både på engelsk, tysk og fransk.

Norsk fødselsnummer eller D-nummer

Hvis du IKKE har et norsk fødselsnummer, skal du som hovedregel møde personligt på et ID-kontor

Det er for at få lavet det obligatoriske ID-kontrol, første gang du søger om et skattekort. Nogle medarbejdergrupper er fritaget for personligt fremmøde f.eks. udenlandske personer, som kun arbejder på norske platforme, personer som allerede har D-nummer og som har været til møde om ID-kontrol i løbet af de sidste tre år.

Til ID-kontrol skal du medbringe:

  • Pas eller ID-kort (med billede, statsborgerskab og køn) eller gyldigt kørtkort eller udskrift fra Borgerservice, hvor statsborgerskab og køn er angivet underskrevet og stemplet af borgerservice. Udskriften må maks være tre måneder gammel.

  • Ansættelseskontrakt eller skriftligt arbejdstilbud

  • Udfyldt ansøgningsskema om norsk skattekort


Det norske fødselsnummer svarer til det danske cpr. nr. og består af 11 cifre. Udlændinge, som kommer til Norge for at arbejde i mindre end seks måneder, får et D-nummer. Hvis du skal opholde dig i Norge, så længe, at du anses som bosat efter folkeregisterloven, får du et fødselsnummer. Det kræver dokumentation (f.eks. en arbejdskontrakt eller huslejekontrakt) for at opholdet vil have en varighed på mindst seks måneder (183 dage).

Lægevalg og brugerbetaling

Fastlegeordningen

Når du bosætter dig i en norsk kommune, har du ret til en familielæge/fast læge. Dette kaldes "fastlegeordningen" Ordningen er frivillig, men vælger du ikke at benytte den, skal du selv finde en læge, som kan hjælpe dig, hvis du får behov for behandling. En konsulation hos en almen praktiserende læge koster 155 NOK. (dagstakst 2019) for voksne (+16 år) og hos en speciallæge er beløbet på 351 NOK (dagstakst)

(www.helsenorge.no/betaling-for-helsetjenester)

Der er ikke brugerbetaling i forbindelse med indlæggelse på sygehuset.

Blanket A1

Den skal bruges, hvis du vil søge om at være dækket af dansk social sikring i et andet EU eller EØS land

Du har mulighed for at søge om at beholde din social sikring i Danmark, mens du arbejder i udlandet, hvis du har en dansk arbejdsgiver, som du skal tilbage til. Det er "tommelfingerreglen". Det kan være i forbindelse med orlov fra dansk arbejdgiver (f.eks. en sygeplejerske, der skal arbejde nogle måneder i Norge).

Det er Udbetaling Danmark, der behandler ansøgning og i sidste ende træffer beslutningen om du er berettiget.